Glede na čas trajanja se v vrtcu izvajata celodnevni in poldnevni program.

Prevladujoča oblika je celodnevni program, ki traja 6 do 9 ur in se izvaja v vseh naših enotah v dopoldanskem času.

Poldnevni program je namenjen otrokom, ki so v vrtcu 4 – 6 ur. Oddelek s poldnevnim programom se oblikuje v posamezni enoti, če je za to obliko prijavljenih dovolj otrok.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v dveh starostnih obdobjih:

prvo starostno obdobje – od končanega porodniškega dopusta staršev (najmanj 11 mesecev) do tretjega leta otrokove starosti,

drugo starostno obdobje – od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v šolo (3-6 let),

Po potrebi formira vrtec tudi kombinirane oddelke, v katerih so otroci iz prvega in drugega starostnega obdobja.

STROKOVNA IZHODIŠČA PROGRAMOV:  OSNOVNI PROGRAM –  KURIKULUM ZA VRTCE

Kurikulum za vrtce je nacionalni  dokument, namenjen strokovnim delavkam in delavcem vrtca. Sprejet je bil meseca marca 1999 in pomeni strokovno podlago za delo javnih vrtcev.

Najpomembnejši cilj vzgoje v predšolskem obdobju je krepitev otrokove radovednosti, sposobnosti izkustvenega učenja, motivacije, koncentracije in ustreznih socialnih kompetenc, potrebnih za življenje skupnosti vrstnikov in odraslih. Delo se planira tematsko in projektno, predstavljeno je na oglasni deski ali drugem dogovorjenem mestu. Starši imajo pravico in dolžnost pregledati tematski sklop ali projekt, tako da se o vsebini z otrokom pogovarjajo in jo nadgrajujejo. Metode in oblike dela vzgojitelji  izbirajo glede na zastavljene cilje in razvojne značilnosti otrok.

Strokovni delavci vrtca organizirajo spodbudno okolje za otrokovo učenje in razvoj, spremljajo otrokov razvoj in skrbijo za otrokovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu,zato namenjamo posebno skrb: uvajanju otrok v vrtec, dobremu počutju in zadovoljstvu vsakega otroka v skupini,  prepoznavanju, upoštevanju in omogočanju individualnih potreb otrok ter zasebnosti in intimnosti otrok,  načrtovanju in analizi dejavnosti, ki podpirajo individualno učenje in razvoj otrok,  nudenju ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje programa vrtca,  omogočanju organizacije dela v skladu z zakonskimi normativi in standardi.

Dejavnosti: postopno uvajanje v vrtec; individualni pogovor s starši pred otrokovim vstopom v vrtec; opazovanje in beleženje otrokovega napredka in razvoja; prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in idej otrok; načrtovanje in analiza dejavnosti, ki podpirajo otrokovo učenje in napredek, izkoriščanje vseh notranjih in zunanjih prostorov ter bližnje okolice, uporaba različnih materialov in sredstev; načrtovanje raznolikih oblik in načinov dela.

DODATEK H KURIKULU ZA VRTCE NA NARODNO MEŠANIH OBMOČJIH

Na narodno mešanem območju Slovenske Istre je pomemben del kulturne dediščine sožitje izročil tu živečih narodov. Otroci se že zgodaj srečujejo z jezikom, ki ni njihov materni jezik, a je v njihovem okolju in življenju živo prisoten. Oba jezika otroci doživljajo kot del svojega življenjskega okolja. V dejavnostih se seznanjajo z jezikom, navadami in običaji obeh okolij.

To je program, ki je predpisan z zakonom ter ga vzgojiteljice pripravijo in predstavijo vsako šolsko leto na prvem roditeljskem sestanku. Zagotovljen je vsem otrokom, ki obiskujejo vrtec.

PROGRAM KORAK ZA KORAKOM

Program združuje najsodobnejša spoznanja o razvoju in učenju otrok. Izvajamo ga v enoti Livade od leta 1995.

Program vzpodbuja razvoj tistih karakteristik, ki jih bo otrok potreboval skozi stalno spreminjajoči se čas:

·         sposobnost odzvati se na spremembe,

·         kritično razmišljati in sprejemati odločitve,

·         iskati probleme in jih reševati,

·         biti ustvarjalen, domiseln in iznajdljiv,

·         zanimati se  in biti zavzet za probleme.

Z integriranim načinom učenja, raznovrstnostjo vzgojnih sredstev in opreme, razporejene v igralnih kotičkih, dovoljujemo otrokom, da izbirajo dejavnosti, sprejemajo odgovornost, razvijajo samostojnost ter sposobnost dogovarjanja.

 

PROGRAM, NAMENJEN OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI

Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa predšolske vzgoje in dodatno strokovno pomoč, so razvrščeni v redne oddelke.  Svetovalna delavka vrtca v začetku leta opravi preventivne  obiske  v vseh skupinah in po posvetu s strokovnimi delavci vrtca predlaga staršem otrok s posebnostmi v razvoju, da poiščejo ustrezno pomoč.

Prilagojeno izvajanje programa predšolske vzgoje obsega:

·         Individualno vzgojno-izobraževalno delo, ki ga izvajajo strokovni delavci v skupini,  v sodelovanju s svetovalno delavko vrtca in  specialno pedagoginjo, izvajalko dodatne strokovne pomoči (DSP);

·         Individualizirani program, ki ga na podlagi ugotovitev zunanjih strokovnjakov (odločba Komisije za usmerjanje) in lastnega opazovanja otroka  pripravi  strokovne skupina, predstavlja podlago za poglobljeno načrtovanje, izvajanje in evalvacijo dela z otrokom s posebnimi potrebami

·         Individualna dodatna strokovna pomoč –  izvajajo jo zunanji strokovnjaki, ki jih na podlagi odločbe komisije za usmerjanje zagotovimo v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Svetovalno storitev na podlagi odločbe Komisije za usmerjanje izvajajo svetovalna delavka vrtca Ivona Hrvatin in strokovne delavke vrtca.

Logopedske obravnave za otroke, ki to potrebujejo na podlagi sistematskih preventivnih pregledov govora 5-letnih otrok ali po napotitvi lečečega zdravnika, izvaja logopedinja iz CKSG.

Svetovalna delavka Ivona Hrvatin nudi pomoč otrokom, ki kažejo različne znake odklonilnega vedenja, individualno ali v manjši skupini – na podlagi pogovora s strokovnimi delavci v oddelku in s predhodnim soglasjem staršev izven oddelka.

(Skupno 1.132 obiskov, današnjih obiskov 1)